شرایط پیش فروش برج های مسکوني پارسیس کیش روش پیش پرداخت اقساط تحویل تنظیم سند تخفیف اول 70 % - 10 % 10 % 10 % دوم 60 % دو فقره 6 ماهه 10 % - - سوم 20 % 30 % 12 قسط هر ماه 40 % 10 % - چهارم 50 % 40 ادامـه مـطلـب