30-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه اول تا یازدهم
31-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه اول تا یازدهم
32-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه اول تا یازدهم
33-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه دوازدهم
34-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه دوازدهم
35-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه دوازدهم
36-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه دوازدهم
37-پلان آرماتورگذاری دال سقف خرپشته
38-جداول لیستوفر دال سقف
39-جداول لیستوفر دال سقف
40-جزئیات اجرائی فونداسیون و دیوار حائل و راه پله
41-جزئیات اجرایی ستون ها
42-جزئیات اجرایی ستون ها
43-جزئیات اجرایی ستون ها
44-جزئیات اجرایی ستون ها
45-جزئیات اجرایی دیوار برشی
46-جزئیات اجرایی دیوار برشی
47-جزئیات اجرایی دیوار برشی
48-جزئیات اجرایی تیرها
49-جزئیات اجرایی تیرها
50-جزئیات اجرایی تیرها
51-جزئیات اجرایی تیرها
52-جزئیات اجرایی تیرها
53-جزئیات اجرایی تیرها
54-جزئیات اجرایی تیرها
55-جداول لیستوفر تیرها
56-جزئیات اجرائی دال سقف
57-جزئیات اجرایی وال پست
58-جزئیات اجرایی وال پست
59-مباحث ایمنی در اجرا

00-فهرست
01-توضیحات عمومی
02-پلان دیوارهای حائل و برشی و ستون ها
03-پلان قالب بندی و اندازه گذاری فونداسیون
04-پلان آرماتورهای اصلی فونداسیون
05-پلان آرماتورهای اصلی فونداسیون
06-پلان آرماتورگذاری تقویتی فونداسیون
07-پلان آرماتورگذاری تقویتی فونداسیون
08-پلان آرماتورگذاری پانچ در فونداسیون
09-پلان تیرریزی و قالب های وافل طبقه زیرزمین
10-پلان تیرریزی و قالب های وافل طبقه همکف
11-پلان تیرریزی و قالب های وافل طبقه اول تا پنجم
12-پلان تیرریزی و قالب های وافل طبقه ششم تا یازدهم
13-پلان تیرریزی و قالب های وافل طبقه دوازدهم و خرپشته
14-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
15-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
16-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
17-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
18-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
19-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
20-پلان آرماتورگذاری دال سقف زیرزمین
21-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
22-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
23-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
24-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
25-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
26-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
27-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
28-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه همکف
29-پلان آرماتورگذاری دال سقف طبقه اول تا یازدهم