مناقصه
«طراحی، تهیه مصالح و اجرای نمای پروژه مجتمع بانکی اداری پارسیس کیش »
زمان ارائه و تحویل اسناد و پیشنهادات مناقصه( براساس ضوابط مندرج در اسناد مناقصه) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 تمدید گردید.
مناقصه گر موظف است به منظور ابلاغ موارد آتی بلافاصله پس از دریافت اسناد ، اطلاعات تماس خود را کتباً و به صورت رسمی به آدرس ایمیل info@parsiskish.com ارسال و به شماره تماس 02144380905 و یا 02144380204 الی 6 داخلی 151 اعلام نماید و در صورت عدم ارسال و اطلاع رسانی هرگونه ادعای آتی مسموع نخواهد بود. 

فایل اصلاحیه شماره یک اسناد مناقصه

مناقصه
«تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، سقف کاذب و مقداری از تیغه چینی دیوارهای پروژه بانکی اداری پارسیس کیش»

زمان ارائه و تحویل اسناد و پیشنهادات مناقصه (براساس ضوابط مندرج در اسناد مناقصه) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/10/10 تمدید گردید.

مناقصه گر موظف است به منظور ابلاغ موارد آتی بلافاصله پس از دریافت اسناد ، اطلاعات تماس خود را کتباً و به صورت رسمی به آدرس ایمیل info@parsiskish.com ارسال و به شماره تماس 02144380905 و یا 02144380204 الی 6 داخلی 152 اعلام نماید و در صورت عدم ارسال و اطلاع رسانی هرگونه ادعای آتی مسموع نخواهد بود.

مناقصه
«طراحی، تهیه مصالح و اجرای نمای پروژه مجتمع بانکی اداری پارسیس کیش »

زمان ارائه و تحویل اسناد و پیشنهادات مناقصه( براساس ضوابط مندرج در اسناد مناقصه) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/13 می باشد.
 
مناقصه گر موظف است به منظور ابلاغ موارد آتی بلافاصله پس از دریافت اسناد ، اطلاعات تماس خود را کتباً و به صورت رسمی به آدرس ایمیل info@parsiskish.com ارسال و به شماره تماس 02144380905 و یا 02144380204 الی 6 داخلی 151 اعلام نماید و در صورت عدم ارسال و اطلاع رسانی هرگونه ادعای آتی مسموع نخواهد بود.